Regulamin korzystania z Aplikacji mobilnej oraz Serwisu Finebite (dalej „Regulamin”)


 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Aplikacja i Serwis Finebite działają na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Aplikacji i z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą̨ w szczególności określeniu zasad dokonywania rezerwacji Ofert, zakupu Voucherów, zapewnieniu prywatności Użytkowników, oraz ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.

 3. W ramach Aplikacji i Serwisu Usługodawca współpracuje z Podmiotami komercyjnymi udostępniającymi Użytkownikom własne Oferty oraz Vouchery. Użytkownicy mogą̨ skorzystać́ z usług świadczonych przez Podmioty komercyjne z zastrzeżeniem, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności wykonywane przez Użytkowników poza Aplikacją i Serwiem. 

 4. Usługi udostępniane są elektronicznie za pośrednictwem Aplikacji i/lub Serwisu.

 5. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Aplikacji i Serwisu poprzez rozbudowanie ich o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników oraz modyfikację istniejących już funkcjonalności.

 6. Aplikację można pobrać z następujących sklepów:

  1. App Store

  2. Play Store

 1. Pobranie Aplikacji jest bezpłatne. Użytkownicy, w ramach Aplikacji i/lub Serwisu, ponoszą wyłącznie koszty opłat rezerwacyjnych wybranych Ofert lub koszty zakupu Voucherów. Koszty transmisji danych Użytkownicy pokrywają we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi takie usługi.

 2. W ramach korzystania przez Użytkownika z Aplikacji oraz z Serwisu Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z program będącego jej podstawą poprzez jego trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika, jego stosowania i wyświetlania w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji i/lub z Serwisu.


 1. DEFINICJE

 1. Aplikacja – oznacza aplikację mobilną dostępną w sklepach App Store i Play Store, należącą do Usługodawcy.

 2. Dane Niedozwolone – oznaczają treści zakazane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności treści pornograficzne, treści związane z propagowaniem przemocy i nienawiści, treści drastyczne, a także treści powszechnie uznawane za obraźliwie, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa autorskie lub prawa innych osób, których udostępnianie w ramach Serwisu jest niedozwolone.

 3. Formularz rejestracyjny – oznacza formularz umożliwiający zarejestrowanie Konta przez Użytkownika.

 4. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

 5. Konsument – oznacza Użytkownika będącego osobą fizyczną, korzystającego z Aplikacji/Serwisu, w tym w szczególności dokonującego zakup Vouchera/Oferty, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Konto – oznacza dostępne dla Użytkowników po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Aplikacji, za pośrednictwem którego Użytkownicy wykonują działania i operacje związane z funkcjonowaniem i rezerwacją Ofert w Aplikacji.

 7. Login – oznacza unikalny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika w Aplikacji.

 8. Lokal – oznacza lokal należący do Podmiotu komercyjnego, w którym realizowane będą Vouchery.

 9. Oferta – oznacza kierowane przez Podmiot komercyjny do Użytkowników, za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu, ogłoszenie dotyczące ofert gastronomicznych lub powiązanych.

 10. Podmiot komercyjny – oznacza osobę fizyczną albo osobę prawną, prowadzącą działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem Aplikacji i Serwisu udostępnia Użytkownikom swoją ofertę gastronomiczną.  gastronomiczną. Podmiot komercyjny to niezwiązany z Usługodawcą podmiot, która upoważnia Usługodawcę do wystawienia, sprzedaży i dostawy Oferty/Vouchera za pośrednictwem Aplikacji/Serwisu w imieniu i na rzecz Podmiotu komercyjnego.

 11. Pliki Cookie („ciasteczka”) – oznaczają pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera lub na urządzeniu mobilnym Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez niego w Serwisie i Aplikacji.

 12. Regulamin – oznacza niniejszy dokument będący regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określający zasady świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę, w tym szczegółowe zasady funkcjonowania Serwisu i Aplikacji.

 13. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 14. Serwis – oznacza stronę dostępną pod adresem internetowym finebite.co.

 15. Umowa – oznacza umowę o świadczenie Usług zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu.

 16. Usługi Elektroniczne – oznaczają usługi elektroniczne w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, świadczone na rzecz Użytkowników przez Usługodawcę z wykorzystaniem Aplikacji i Serwisu, polegające w szczególności na utrzymywaniu Kont w Aplikacji i Serwisu oraz rezerwacji Ofert.

 17. Usługodawca – oznacza spółkę Foodie Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jaśkowa Dolina 9/5a /80-252/ Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta w Gdańsk w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000740164, posiadającą REGON: 380752760, NIP:9571107598, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł wpłaconym w całości.

 18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231).

 19. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – oznacza ustawę z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r.,poz. 880). 

 20. Ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 21. Użytkownik – oznacza każdą osobę pełnoletnią, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji, zakończoną skutecznym założeniem Konta.

 22. Usługa – oznacza usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji i/lub Serwisu polegające w szczególności na:

  1. udostępnieniu informacji o Podmiotach komercyjnych, ich Ofertach oraz Voucherach,

  2. udostępnieniu możliwości dokonywania rezerwacji Ofert,

  3. udostępnieniu możliwości dokonania zakupu Voucherów.

 23. Voucher – oznacza  dokument (kod) potwierdzający zakupienie przez Użytkownika w ramach Aplikacji/Serwisu usług oferowanych przez Podmiot komercyjny. Voucher  uprawnia Użytkownika do otrzymania wybranej Oferty Podmiotu komercyjnego w terminie i wysokości przedstawionej w tym Voucherze.


 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI I SERWISU

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji i/lub Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

  1. korzystania z Aplikacji i/lub Serwisu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania,

  2. korzystania z Aplikacji i/lub Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

  3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji i/lub Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku,

  4. korzystania z wykupionych Ofert i Voucherów Podmiotów komercyjnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.

 1. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji i/lub Serwisu.

 2. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, i/lub Serwisu w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga wylogowania i jej usunięcia z urządzenia.

 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy albo Podmiotu komercyjnego, a w szczególności ich dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i/lub Serwisu i świadczonych za ich pośrednictwem Usług.

 4. Konto Użytkownika Usługodawca usuwa z Aplikacji i/lub Serwisu, w przypadku, gdy: 

  1. adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym uniemożliwia kontakt z Użytkownikiem,

  2. Użytkownik narusza istotne postanowienia Regulaminu.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności Aplikacjii Serwisu, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych Usług świadczonych za ich pośrednictwem.

 2. Usługodawcy przysługuje w każdym czasie uprawnienie do odmowy lub zaprzestania udostępniania dowolnego kanału informatycznego Użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego treści Regulaminu.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocji/zniżek w dowolnej formie oraz w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 4. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online jest Blue Media S.A. oraz PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

 5. Dostępne formy płatności: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.


 1. REJESTRACJA KONTA 

 1. Korzystanie z części Usług wymaga posiadania przez Użytkownika Konta.

 2. Do utworzenia lub korzystania z Konta może niezbędne być posiadanie konta Facebook, Google albo Apple. 

 3. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Aplikacji lub Serwisie. 

 4. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom. 

 5. W celu prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i/lub Serwisu oraz realizacji zakupionych Ofert lub Voucherów, dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.

 6. W celu utworzenia Konta Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych, takich jak adres e-mail oraz hasło (nie dotyczy to logowania się przez Facebook, Instagram oraz Google) oraz do akceptacji Regulaminu. 


 1. ZASADY DOSTĘPU DO SERWISU I APLIKACJI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagana jest: przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Opera w wersji 11.0 lub wyższej, Safari w wersji 5.0 lub wyższej bądź FireFox Mozilla 7.0.1 lub wyższej oraz włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi JavaScript oraz plików cookies.

 2. W Serwisie mogą zostać wykorzystane m.in. następujące technologie: Java, JavaScript, Adobe Flash, cookies.

 3. Z Aplikacji mogą korzystać wszyscy Użytkownicy urządzeń mobilnych typu smartfon, spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją ze sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

 4. W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji system teleinformatyczny urządzenia mobilnego musi spełniać następujące wymagania techniczne:

 5. Dla wersji Aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 7.0,

 6. Dla wersji Aplikacji pobranej z Play Store – Android w wersji minimum 4.0.

 1. W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji urządzenie mobilne musi mieć ponadto zapewnione aktywne połączenie internetowe.

 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem w sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zminimalizowania tego ryzyka. 

 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Danych Niedozwolonych. W szczególności zabronione jest używanie słów wulgarnych, podawania treści niezgodnych z faktami, pomawianie, znieważanie, mowa nienawiści. 


 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z UŻYTKOWNIKIEM

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna Serwisu poprzez wpisanie przez niezarejestrowanego Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu, z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.

 2. Przed zawarciem Umowy Usługodawca udostępnia Użytkownikom nieodpłatnie Regulamin. 

 3. Umowa o świadczenie Usług dotyczących udostępnienia Użytkownikom profilu zostaje zawarta w momencie założenia Konta w Aplikacji lub Serwisie. Rozwiązanie umowy następuje z dniem usunięcia przez Użytkownika Konta w Aplikacji oraz w sytuacjach opisanych w pkt III Regulaminu.

 4. Umowa z Użytkownikiem obejmuje: 

  1. prowadzenie aktywnego Konta; 

  2. przekazywanie informacji o Użytkowniku Podmiotowi komercyjnemu, którego Ofertę zarezerwował i opłacił Użytkownik w Aplikacji lub Serwisie, 

  3. powiadamianie o Ofertach i Voucherach.

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczane przez siebie materiały i informacje w Aplikacji i/lub Serwisu.

 2. Umowa na realizację Vouchera zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Podmiotem komercyjnym z chwilą dokonania zapłaty za Voucher i przesłania Użytkownikowi potwierdzenia zakupu Vouchera (kodu).


 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji i/lub Serwisu, zapewniając poprawność ich działania. 

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. poprawność i aktualność danych zawartych w Ofertach i Voucherach Podmiotów komercyjnych oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,

  2. decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Aplikacji oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów,

  3. decyzje lub działania jakie Podmioty komercyjne podejmują w celu realizacji Ofert lub Voucherów,

  4. niewłaściwe i niezawinione przez Usługodawcę działanie mechanizmów Aplikacji i/lub Serwisu,

  5. zawartość i jakość Ofert i Voucherów udostępnianych przez Podmioty komercyjne w Aplikacji i/lub Serwisie,

  6. wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Aplikacji i/lub Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Aplikacji i/lub Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem,

  7. treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają przepisy prawa lub chronione prawem dobra osób trzecich (w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),

  8. upublicznienie w Aplikacji i/lub Serwisie swojego wizerunku przez Użytkownika;

  9. brak autentyczności informacji i danych podawanych przez Użytkowników w Aplikacji lub Serwisie lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom, 

  10. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika,

  11. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,

  12. informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,

  13. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

  14. szkody będące skutkiem naruszania przez Użytkowników praw osób trzecich,

  15. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie,

  16. treści przekazywane i publikowane na łamach Aplikacji i/lub Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz ich autentyczność.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i/lub Serwisu i oferowanych za jej pośrednictwem Usług.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że stroną, która zawiera umowę z Użytkownikiem na realizację Vouchera jest Podmiot komercyjny. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy pomiędzy Podmiotem komercyjnym a Użytkownikiem, w tym za jakość i realizację zakupionej Oferty lub Vouchera. Podmiotem odpowiedzialnym wobec Użytkownika za realizację Oferty/Vouchera pozostaje Podmiot komercyjny

 5. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 6. Żadna ze stron nie odpowiada wobec drugiej strony za utracone korzyści. 

 7. Wobec Użytkownika naruszającego Regulamin Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług/rozwiązania Umowy, w tym na skutek usunięcia Konta.


 1. REZERWACJA

 1. Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji i/lub Serwisu może dokonać rezerwacji Oferty wybranego Podmiotu komercyjnego.

 2. Rezerwacja Oferty następuje po dokonaniu płatności opłaty rezerwacyjnej wskazanej w Ofercie. 

 3. W celu dokonania opłaty za Ofertę Użytkownik musi dokonać płatności za pośrednictwem Aplikacji.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu wyżej wymienionego systemu płatniczego.

 5. Po dokonaniu płatności opłaty rezerwacyjnej za wybraną Ofertę, Użytkownik otrzymuje automatycznie wygenerowane potwierdzenie rezerwacji Oferty w Aplikacji lub Serwisie.

 6. Użytkownik może dokonać rezerwacji Oferty w Aplikacji lub Serwisie zgodnie z opisem wskazanym w Aplikacji lub Serwisie.

 7. Każda z Ofert jest przypisana do konkretnego lokalu Podmiotu komercyjnego oraz określona jest dokładną datą i godziną. Każda z Ofert może zostać zrealizowana jedynie zgodnie z tymi informacjami. Każda Oferta przedstawia maksymalną liczbę osób, które mogą z niej skorzystać. Dzieci powyżej drugiego roku życia liczone są jako osoby dorosłe. W przypadku gdy liczba gości podczas realizacji Oferty jest wyższa niż podana we wiadomości SMS, Podmiot komercyjny jest uprawniony do nieuwzględnienia zniżki.

 8. Szczegółowe informacje dotyczące wybranej przez Użytkownika Oferty Podmiotu komercyjnego dostępne są z poziomu Aplikacji lub Serwisu.

 9. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z zakupionej Oferty, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 

 10. Wszelkie rozliczenia kwoty rezerwacyjnej Oferty rozliczane są pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą. 

 11. Usługodawca ma prawo do wstrzymania świadczenia usług rezerwacji w Aplikacji/Serwisie w przypadku wystąpienia siły wyższej.


 1. VOUCHERY

 1. Vouchery są dystrybuowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji/Serwisu w imieniu i na rzecz Podmiotów komercyjnych.

 2. Użytkownik może dokonać zakupu Vouchera wybranego Podmiotu komercyjnego za pośrednictwem Aplikacji i/lub Serwisu.

 3. Zakup Vouchera następuje po dokonaniu za pośrednictwem Aplikacji płatności w wysokości wartości wybranego przez Użytkownika Vouchera. Ceny Voucherów przedstawione w ramach Aplikacji/Serwisu zawierają podatek VAT.

 4. Po dokonaniu płatności za wybrany Voucher, Użytkownik otrzymuje automatycznie wygenerowane potwierdzenie (kodu) zakupu Vouchera w Aplikacji lub Serwisie.

 5. Każdy z Voucherów jest przypisany do konkretnego Lokalu Podmiotu komercyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące wybranego przez Użytkownika Vouchera Podmiotu komercyjnego dostępne są z poziomu Aplikacji lub Serwisu. Każdy Voucher przedstawia maksymalną liczbę osób, które mogą z niego skorzystać.

 6. Jeżeli nie określono wyraźnie inaczej:

  1. Voucher można zrealizować tylko jeden raz,

  2. Voucher można zrealizować tylko i wyłącznie u Podmiotu komercyjnego, którego dotyczy,

  3. Voucher nie podlega wymianie na inne produkty lub usługi,

  4. Voucher można zrealizować tylko w całości. Voucher nie podlega częściowej realizacji. Jeżeli z jakiegokolwiek powody Voucher zostanie wymieniony na produkty/usługi o wartości niższej niż wartość zakupionego Vouchera, Użytkownik nie będzie uprawniony do żądania od Podmiotu komercyjnego zwrotu płatności z tytułu różnic między wartością zakupionego Vouchera a wartością produktów/usług, na które wymieniono Voucher.

 7. Użytkownik może zrealizować Voucher tylko w okresie jego ważności.

 8. Użytkownik, nie później niż na 14 dni przed upływem terminu ważności Vouchera musi skontaktować się z Podmiotem komercyjnym, u którego nabył Voucher, w celu ustalenia terminu realizacji Vouchera. Usługodawca nie ma wpływu na termin realizacji Oferty objętej Voucherem.

 9. Niezrealizowanie Vouchera w terminie ważności oznacza rezygnację Użytkownika z realizacji Vouchera, oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą umową, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji Vouchera, i z tego tytułu nie przysługują Użytkownikowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej kwoty zapłaty.

 10. Użytkownik ma świadomość, że realizacja Voucherów będzie możliwa po zniesieniu ograniczenia w prowadzeniu działalności, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

 11. Usługodawca ani Podmiot komercyjny nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione lub skradzione Vouchery.

 12. Zabrania się kopiowania Voucherów oraz przekazywania komercyjnego kodów osobom trzecim.

 13. Podmiotem, który zawiera z Użytkownikiem umowę na realizację Oferty przedstawionej w Voucherze jest Podmiot komercyjny, do którego został zakupiony Voucher.

 14. Podmiot komercyjny ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Użytkownika za realizację Oferty objętej Voucherem w zakresie i terminie w nim wskazanym. Wszelkie zmiany w Ofercie oraz w zakupionym Voucherze Użytkownik zobowiązany jest do indywidualnego ustalania z Podmiotem komercyjnym.

 15. Podmiot komercyjny ma możliwość odstąpienia od zawartej z Użytkownikiem umowy w czasie terminu ważności Vouchera w sytuacji, kiedy realizacja Vouchera okazałaby się niemożliwa, w tym w szczególności z powodu wystąpienia siły wyższej. W przypadku odstąpienia, postanowienia ust 16 mają odpowiednie zastosowanie.

 16. Jeżeli zdarzenie stanowiące siłę wyższą w rozumieniu ust. 17 poniżej spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy przez Podmiot komercyjny, to Użytkownikowi zwracana jest cała uiszczona zapłata, o ile nie zdecyduje się on na przedstawioną mu przez Podmiot komercyjny ofertę zastępczą.

 17. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Podmiotu komercyjnego, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, które wystąpiło po dniu zakupu przez Użytkownika Vouchera, albo przed tym dniem, lecz w okresie ważności Vouchera wywiera wpływ na możliwość wykonania przez Podmiot komercyjny w całości lub w części albo w stosunku do przyjętych w Regulaminie lub w Voucherze terminów lub sposobu świadczenia.


 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zakupił Voucher może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania potwierdzenia zakupu Vouchera.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@finebite.co.

 4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika a o odstąpieniu od umowy, działając w imieniu i na rzecz Podmiotu komercyjnego, zwrócić Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 6. Użytkownik realizując Voucher w terminie, w którym przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług objętych Voucherem w tym terminie i przyjmuje do wiadomości, że zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera.


 1. REKLAMACJE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Aplikacji i/lub Serwisu. W miarę możliwości Usługodawca wykonywać będzie te prace w godzinach nocnych tj. pomiędzy godz. 24:00 a 6:00 rano. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu powiadamiania Użytkowników o planowanych czynnościach konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności.

 2. Zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji i/lub Serwisu albo działania Podmiotu komercyjnego niezgodnie z Regulamine mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Usługodawcy za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres kontakt@finebite.co.

 3. W celu usprawnienia udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na reklamację powinna ona zawierać w swojej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. 

 4. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ma bezpośredniego wpływu na sposób realizacji Vouchera/Oferty przez Podmiot komercyjny, ani nie jest podmiotem realizującym Voucher. W przypadku gdy reklamacja dotyczy działań Podmiotu komercyjnego, w tym sposobu realizacji Oferty/Vouchera, reklamacje należy składać bezpośrednio do Podmiotu komercyjnego, od którego został zakupiony Voucher. Usługodawca odpowiada wyłącznie za sprzedaż i dostarczenie Voucherów, działając w imieniu i na rzecz Podmiotu komercyjnego.


 1. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

 1. Aplikacja i/lub Serwis oraz wszelkie zawarte w nich materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Foodie Labs Sp. z o.o. lub osób trzecich.

 2. Prawa autorskie związane z Aplikacją i/lub Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników jakichkolwiek elementów graficznych stanowiących przedmiot praw przysługujących Usługodawcy, za wyjątkiem banerów promujących System i Aplikację oraz sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Serwisu i Aplikacji określonych w niniejszym Regulaminie, stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza w Aplikacji swój wizerunek, tym samym wyraża on zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Usługodawcę w okresie świadczenia Usług, na polach eksploatacji określonych w ust. 4 powyżej – zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługodawca oświadcza, że zamieszczony przez Użytkownika wizerunek będzie wykorzystywany w celu prawidłowego wykonania Usług.


 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych dotyczących Użytkowników jest Usługodawca, tj. Foodie Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jaśkowa Dolina 9/5a, 80-252 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta w Gdańsk w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000740164, posiadająca REGON: 380752760, NIP: 9571107598. Administrator niniejszym udostępnia dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej kontakt@finebite.com lub adres do korespondencji: jw.

 2. Administrator podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji. 

 3. Administrator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika do Aplikacji.

 4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonania Umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem, oraz do realizacji zakupionej przez Użytkownika Oferty lub Voucheru przez Podmiot komercyjny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy), w celu marketingu bezpośredniego Usług Usługodawcy, a także przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora).

 5. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia Umowy, a następnie przechowywane, do upływu okresu przedawnienia roszczeń z Umowy.

 6. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Jednakże wykonanie niektórych żądań, t.j. usunięcie, wniesienie sprzeciwu, przeniesienia danych uniemożliwia wykonanie Umowy i powoduje jej rozwiązanie. 

 7. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 8. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail podany w ust.1 powyżej. 

 9. Administrator opracował i wdrożył Politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z RODO. 

 10. W celu skorzystania z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z Aplikacji i/lub Serwisu Użytkownik powinien przesłać do Usługodawcy pocztą elektroniczną stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

 11. W momencie rozwiązania Umowy, wszelkie dane wprowadzone przez Użytkownika zostają usunięte z Aplikacji i/lub Serwisu.

 12. Pytania i wszelkie wnioski dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: kontakt@finebite.co.

 13. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Aplikacji i/lub Serwisie, tj.w szczególności sposób gromadzenia i wykorzystywania informacji, które ich dotyczą, a także uprawnienia Użytkowników Aplikacji w odniesieniu do dotyczących ich danych osobowych określa Polityka Prywatności stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 1. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o ile jest to spowodowane wymogami technicznymi Serwisu i/lub Aplikacji, wprowadzeniu nowych usług i funkcji, czy też zmianami przepisów prawa, zaś zmiany obowiązują wszystkich nowych Użytkowników, korzystających z Aplikacji i/lub Serwisu od dnia dokonania zmiany. W przypadku dotychczasowych Użytkowników Aplikacji, zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązują ich po 14 dniach kalendarzowych od daty wprowadzenia zmiany i poinformowania Użytkowników. 

 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z powiadomieniem Użytkowników na stronie internetowej finebite.co. Usługodawca zapewnia stałą możliwość wglądu do Regulaminu korzystania z Aplikacji i/lub Serwisu na stronie internetowej finebite.co lub w samej Aplikacji na mobilnym urządzeniu końcowym.

 3. W terminie 14 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu, Użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw wobec wprowadzonym zmianom. Sprzeciw powinien zostać zgłoszony w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail: kontakt@finebite.co. Zgłoszenie sprzeciwu powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji i/lub Serwisu przez Użytkownika. 

 4. W przypadku nie akceptowania zapisów Regulaminu Użytkownicy są zobowiązani do nie korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji i/lub Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili korzystania z Aplikacji i/lub Serwisu.

 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom, którzy mogą go pobrać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Aplikacji i/lub Serwisu.

 4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Aplikacją i/lub Serwisem należy kierować na adres: kontakt@finebite.co.

 5. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: kontakt@finebite.co.

 6. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 7. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

 8. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.

 10. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2019 roku.
Załącznik 1

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych (dalej „Polityka”)


Niniejsza Polityka opisuje sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje Dane osobowe w celu świadczenia naszych usług.


 1. WSTĘP

Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką jest Foodie Labs Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 9/5a /80-252/, dalej „Administrator”, „My”, Nas” albo „Foodie Labs”. Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@finebite.co.


 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Polityki poniższe definicje oznaczają:

 1. Aplikacja – oznacza aplikację mobilną Finebite.

 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 3. Partner/Partnerzy – oznacza podmioty z branży gastronomiczno-rozrywkowej, które umieszczają w Serwisie/Aplikacji informacje o swoich produktach i usługach.

 4. Przetwarzanie Danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 5. Rozporządzenie lub RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Serwis – oznacza serwis należący do Nas prowadzony pod adresem finebite.co.

 7. Użytkownik, Użytkownicy, Klient, Klienci – oznaczają każdą osobę, która korzysta z usług oferowanych przez Nas w Aplikacji i w Serwisie.


 1. ZAKRES ZBIERANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy Twoich Danych osobowych przetwarzanych przez Nas wynikają z Twojej zgody lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Ciebie w Aplikacji, w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji z Tobą. 


Jakie informacje możemy gromadzić i przetwarzać?

 1. gromadzimy informacje podawane przez Ciebie podczas tworzenia lub aktualizowania konta w Aplikacji. Informacje te mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę Użytkownika i hasło używane do logowania, informacje dotyczące płatności lub informacje bankowe (w tym powiązane informacje dotyczące weryfikacji płatności);

 2. gromadzimy informacje o transakcjach dokonywanych przez Ciebie w ramach Aplikacji. Jeżeli korzystasz z ofert naszych Partnerów gromadzimy informacje o Twoich rezerwacjach i zakupach. Należą do nich m.in. dane o płatnościach, takie jak numery kont i informacje przesyłane przy uwierzytelnianiu transakcji, oraz informacje rozliczeniowe;

 3. możemy gromadzić informacje przesyłane przez Ciebie do naszego zespołu pomocy, w tym treść wiadomości;

 4. gromadzimy informacje dotyczące Twojej lokalizacji. W zależności od usług wykorzystywanych przez Ciebie, ustawień Aplikacji oraz nadanych jej uprawnień, możemy gromadzić informacje dotyczące Twojej dokładnej lub szacowanej lokalizacji określonej przy użyciu danych, takich jak pozycja GPS, adres IP lub dane sieci Wi-Fi;

 5. gromadzimy szczegółowe informacje dotyczące transakcji związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług, w tym informacje o rodzaju usług, które zamawiałeś, szczegóły dotyczące Twoich zamówień, informacje dotyczące daty i godziny wykonania usługi, naliczoną należność i użytą formę płatności; 

 6. gromadzimy informacje dotyczące sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług. Mogą one obejmować takie informacje, jak daty i godziny dostępu, funkcje Aplikacji lub przeglądane strony, awarie Aplikacji i inna aktywność systemu, typ przeglądarki oraz informacje o witrynach lub usługach osób trzecich, z których korzystałeś przed skorzystaniem z naszych usług. W niektórych przypadkach gromadzimy te informacje za pomocą plików „cookies”, znaczników pikselowych i podobnych technologii, przy użyciu których są generowane i przechowywane niepowtarzalne identyfikatory. 

 7. dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

Podanie przez Ciebie Danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z Naszych usług, w tym do założenia konta w Aplikacji oraz do skorzystania z ofert naszych Partnerów. Podanie danych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy dokonujemy dokonuje rozliczenia płatności uzyskanych od Ciebie. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.


 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:

 1. zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, oraz realizacji transakcji i rozwiązywania problemów technicznych. Wykorzystujemy gromadzone przez siebie informacje także do dostarczania, personalizowania, konserwacji i doskonalenia Naszych produktów i usług. Informacje te mogą zostać wykorzystane między innymi w następujących celach: tworzenie i aktualizowania Twojego konta, weryfikacji Twojej tożsamości, czy też umożliwienia Tobie korzystania z Naszych usług. Działania te obejmują zautomatyzowane przetwarzanie informacji dotyczących Twojej osoby w celu umożliwienia korzystania z Naszych usług;

 2. umożliwienia świadczenia Tobie usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Aplikacji i Serwisu, w tym dokonywania transakcji płatniczych oraz rezerwacji stolików w restauracjach i wykorzystywania przyznanego rabatu, zakupu i realizacji Voucherów;

 3. dostarczania potwierdzenia i powiadomień dotyczących dokonanej przez Ciebie rezerwacji za pomocą Aplikacji;

 4. dostarczanie Tobie treści oraz usług, w tym treści dopasowanych do Twoich zainteresowań – wykorzystujemy posiadane informacje do tego, aby dostarczyć Tobie informacje na temat Naszych usług, w tym do personalizacji funkcji i treści oraz do tego aby wyświetlać sugestie (np. na temat miejsc, wydarzeń, ofert i promocji, które mogą Cię zainteresować). Wykorzystujemy również informacje powiązane z Twoją lokalizacją: np. miejsca, w których aktualnie się znajdujesz, miejsca które odwiedzasz, aby dostarczać, personalizować oraz ulepszać Nasze produkty, w tym reklamy kierowane dla Ciebie. Informacje powiązane z lokalizacją mogą opierać się na danych takich jak np. dokładne położenie urządzenia – jeżeli nam na to zezwolisz, adresy IP, oraz informacje pochodzące z korzystania z przez Ciebie z Naszych usług;

 5. prowadzenia pomiaru i ulepszanie treści oraz świadczonych usług – wykorzystujemy posiadane informacje do tego, aby rozwijać, testować i ulepszać Nasze usługi i produkty, w tym aby prowadzić badania i sondaże oraz testować nowe produkty i funkcje, a także rozwiązywać związane z nimi problemy. Wykorzystujemy informacje, w tym informacje o Twoich działaniach poza naszymi produktami, np. o witrynach, które odwiedzasz reklamach, które oglądasz do tego, aby pomagać reklamodawcom i naszym Partnerom w mierzeniu skuteczności i dystrybucji reklam i usług;

 6. komunikowania się z Tobą – wykorzystujemy posiadane informacje do tego, aby przesyłać Ci wiadomości marketingowe, komunikaty na temat Naszych produktów oraz informować Cię o naszych zasadach i regulaminach. Wykorzystujemy je również do tego, aby odpowiadać na Twoje prośby o kontakt i zapytania, oraz obsługę zgłoszeń, które do Nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail). Możemy wykorzystywać gromadzone przez Nas informacje w celu przekazywania Tobie informacji o produktach, usługach, promocjach, badaniach, ankietach, aktualnościach, aktualizacjach i wydarzeniach;

 7. promowania konkursów oraz przetwarzania ich wyników, oferowania wszelkich powiązanych nagród i dostarczania Tobie odpowiednich reklam i treści dotyczących oferowanych przez Nas i Naszych Partnerów usług;

 8. wysyłanie bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi Naszej działalności, o ile uprzednio wyraziłeś zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Nas,

 9. zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji w Serwisie i Aplikacji – wykorzystujemy posiadane informacje do weryfikowania kont i działań, wykrywania spamu, eliminacji niewłaściwych zachowań oraz innych działań niezgodnych z naszym Regulaminem, zagrażających bezpiecznemu działaniu naszego Serwisu i Aplikacji;

 10. prowadzenia badań i rozwoju – możemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje w celu przeprowadzania testów, badań i analiz oraz opracowywania produktów. Pozwala Nam to zwiększać bezpieczeństwo naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty oraz umożliwiać korzystanie z rozwiązań z zakresu ubezpieczeń i finansowania w związku z naszymi usługami;

 11. windykacji należności;

 12. prowadzenie postępowań sądowych;

 13. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.


Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Gromadzimy, wykorzystujemy oraz udostępniamy dane, które nam powierzasz, w następujący sposób:

 1. w zakresie wymaganym do dostarczenia usług i funkcji żądanych przez Ciebie i realizacji postanowień Regulaminu Aplikacji/Serwisu – musimy gromadzić określone informacje i korzystać z nich w celu świadczenia usług na Twoją rzecz np. informacje dotyczące Twojego profilu niezbędne są do założenia i obsługi Twojego konta, w tym do weryfikacji Twojej tożsamości, zapewnienia komunikacji z Partnerami, realizacji zamówień i rezerwacji, sprzedaży i realizacji Voucherów, a także do umożliwienia realizowania płatności. Zgoda na gromadzenie tych informacji i korzystanie z nich stanowi wymóg w przypadku osób chcących korzystać z Aplikacji;

 2. w stopniu niewykraczającym poza udzieloną przez Ciebie zgodę, którą w każdej chwili możesz cofnąć w naszych ustawieniach;

 3. do zabezpieczenia Twoich interesów;

 4. w zakresie wymaganym na mocy interesu publicznego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych przez Nas może być konieczność zrealizowania umów zawartych z Tobą, na podstawie których uzyskujesz dostęp do Serwisu/Aplikacji, a także korzystasz z innych Naszych usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach świadczenia usług jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu Tobie korzystania z usług świadczonych przez Nas drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Podstawą prawną kierowania do Ciebie komunikatów marketingowych jest Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki. Na potrzeby współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na Twoim urządzeniu, zapisuje również pliki „cookies” pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem Twoich Danych osobowych.

Monitorujemy jakość świadczonych przez Nas usług, ponieważ zależy nam na spełnieniu Twoich oczekiwań. W tym celu prowadzone są więc statystyki korzystania z poszczególnych funkcji i podstron Serwisu/Aplikacji przez Ciebie przy wykorzystaniu:

 1. wewnętrznych narzędzi analitycznych,

 2. narzędzi statystycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne.

Podstawą prawną prowadzenia statystyk jest Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie/Aplikacji, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.


 1. POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE, ORAZ WYKORZYSTYWANIE „COOKIES” W CELACH MARKETINGOWYCH

Podczas korzystania z Serwisu/Aplikacji wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym Twoim urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików „cookies”), w celu zapewnienia Tobie maksymalnego komfortu podczas korzystania z Serwisu, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do Twoich zainteresowań prezentowanych treści reklamowych, w tym treści naszych Partnerów i reklamodawców.

Podczas Twojej wizyty w Serwisie/Aplikacji mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące Twojej wizyty w postaci: nazwy domeny strony internetowej, z której zostałeś odesłany do Nas, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo możemy przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do Serwisu/Aplikacji.

Korzystamy z plików „cookies” i innych podobnych technologii w celach:

 1. świadczenia usług;

 2. uwierzytelnianie Użytkowników;

 3. zapamiętywanie preferencji i ustawień Użytkownika;

 4. prowadzenia kampanii reklamowych i pomiaru ich skuteczności

 5. dostosowywania zawartości Serwisu/Aplikacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki „cookies” pozwalają w szczególności rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu/Aplikacji dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć nam w jaki sposób korzystasz z Serwisu/Aplikacji; prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający Twoje zainteresowania czy Twoje miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Tobie tej samej reklamy.

 7. tworzenia reklamy kontekstowej – przetwarzamy Twoje Dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do Twoich preferencji), w tym formie funkcjonalności typu „Push”). 

W celu realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Charakter i forma komunikatów reklamowych zależy więc od zainteresowań, miejsca zamieszkania i innych parametrów pozwalających na indywidualizowanie przekazu reklamowego. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub Naszych usług podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Nas (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

Możemy również zezwalać innym podmiotom na świadczenie na Naszą rzecz usług pomiaru i analiz oglądalności, wyświetlanie reklam w naszym imieniu w całym Internecie oraz śledzenie i raportowanie wyników tych reklam. Podmioty te mogą stosować pliki „cookie”, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy SDK i inne technologie do identyfikacji Twojego urządzenia, gdy odwiedzasz naszą witrynę lub korzystasz z Naszych usług, a także gdy odwiedzasz inne witryny internetowe i korzystasz z innych usług internetowych.

Pliki „cookies” wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Tobie wyłącznie tych reklam, które odpowiadają Twoim indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ramach działalności marketingowej korzystamy z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie/Aplikacji pliki „cookies”:

  1. Google (narzędzia: AdWords, Analytics, Firebase),

  2. Facebook,

  3. Mixpanel.

Więcej informacji na temat plików „cookies” wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.

W Serwisie/Aplikacji używane są dwa rodzaje plików „cookies”: sesyjne, które pozostają zapisane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

Pliki „cookies” wykorzystywane w Serwisie/Aplikacji nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Ciebie, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. W każdym momencie możesz jednak wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu/Aplikacji. Zapisane pliki „cookies” mogą być także przez Ciebie usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w Twoim urządzeniu końcowym. Brak dokonania przez Ciebie zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisu/Aplikacji oznacza Twoją zgodę na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce. 


Urządzenia mobilne:

Menu ustawień prywatności w Aplikacji umożliwia Tobie ustawienie lub aktualizację Twojej lokalizacji i preferencji dotyczących udostępniania danych kontaktowych, a także preferencji dotyczących otrzymywania od Nas powiadomień na urządzenia mobilne. 

 1. W zakresie lokalizacji: Wykorzystujemy usługi lokalizacji w Twoim urządzeniu w celu umożliwienia Ci łatwiejszego wyszukania lokalu partnerskiego oraz dokonania rezerwacji i skorzystania z Naszej oferty. Dane dotyczące lokalizacji pozwalają nam ulepszać Nasze usługi, w tym odbiory, nawigację oraz pomoc zapewnianą Użytkownikom. Możesz w dowolnym momencie włączyć, wyłączyć lub dostosować ustawienie dotyczące gromadzenia przez Nas informacji dotyczących Twojej lokalizacji w menu ustawień urządzenia mobilnego. Wyłączenie usług lokalizacji w urządzeniu wpłynie na wygodę korzystania z Naszej Aplikacji. 

 2. W zakresie powiadomień: Zniżki i aktualności Możesz wyrazić zgodę na to, abyśmy wysyłali do Ciebie powiadomienia push dotyczące zniżek i aktualności. Powiadomienia te można w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć, korzystając z menu ustawień prywatności w menu ustawień urządzenia mobilnego.


 1. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Przetwarzamy także Dane osobowe Użytkowników odwiedzających Nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o Naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.


 1. NEWSLETTER

Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez Ciebie adres e-mail. Wymagane jest tutaj Twoje potwierdzenie polegające na wyrażeniu przez Ciebie, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera.

W celu realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter, Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracujemy.

W przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowaniem jest Nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera – Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszej marki.

Jeżeli chciałbyś zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list). W każdym newsletterze dostępny jest dodatkowo link do rezygnacji z newslettera.


 1. MOŻLIWI ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym Dane osobowe na Nasze zlecenie m.in.:

 1. dostawcom usług IT, 

 2. agencjom marketingowym, partnerom marketingowym i dostawcom platform marketingowych,

 3. podmiotom przetwarzającym i koordynującym realizację płatności;

 4. dostawcom usług w chmurze,

 5. dostawcom usług z zakresu analizy danych,

 6. konsultantom, prawnikom, księgowym i innym dostawcom usług profesjonalnych,

 7. podmiotom z branży gastronomiczno-rozrywkowej, tj. Naszym Partnerom, przedstawiającej w Aplikacji/Serwisie swoją ofertę,

 8. podmiotom powiązanym z Nami osobowo i kapitałowo, które pomagają nam świadczyć nasze usługi lub realizują zadania z zakresu przetwarzania danych w naszym imieniu

– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z Nami umowy i wyłącznie zgodnie z Naszymi poleceniami. 

Udostępniamy także Twoje dane uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do Nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Współpracujemy także z partnerami zewnętrznymi pomagającymi nam doskonalić nasze usługi i produkty, bądź korzystającymi z narzędzi biznesowych, takimi jak Facebook, Google, Mixpanel (analityka), iTunesConnect, Sendinblue (mailingi) oraz SMSapi (wysyłka SMS).


 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)

W ramach korzystania przez Nas z narzędzi wspierających Naszą bieżącą działalność udostępnianych np. wskazanym w pkt. V podmiotom, takim jak Google, Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych osobowych przy współpracy z Nami.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych przez Ciebie Danych osobowych zostały zapewnione poprzez Nas poprzez zastosowanie klauzul ochrony danych, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).


 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy, że Twoje Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Dane przechowujemy dopóki są nam potrzebne do świadczenia usług i dostarczania Tobie konta w Aplikacji albo do usunięcia przez Ciebie konta – w zależności od tego, co wystąpi wcześniej. Okres przechowywania Danych osobowych ustalany jest indywidualnie i zależy m.in. od charakteru danych, powodu ich gromadzenia i przetwarzania. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Twoje Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Nas roszczeń w stosunku do Ciebie.


 1. WGLĄD I POPRAWIANIE PRZECHOWYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich Danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Nas Twoich Danych osobowych;

 3. prawo do przenoszenia Danych osobowych;

 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę;

 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich Danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@finebite.co 


 1. RYZYKA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Pragniemy Cię poinformować o tym, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego dbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażasz się m.in. na ryzyko:

 1. ingerencji w Twoje dane przez osoby niepowołane, które mogą przeglądać, kopiować, modyfikować i skasować Twoje dane,

 2. otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,

 3. wyłudzenia Twoich danych (phishing),

 4. ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między Twoim systemem, a Naszym systemem,

 5. zainfekowania Twojego systemu złośliwym oprogramowaniem (malware),

 6. podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować powyższe ryzyka należy:

 1. używać zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki,

 2. sprawdzać certyfikat przed zalogowaniem do Serwisu/Aplikacji.


 1. KOMUNIKACJA

Może się z Tobą komunikować za pomocą informacji systemowych, powiadomień, e-mailem, wiadomości w kanałach social media, wiadomości SMS lub telefonicznie. 

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Nas lub podmioty, które z nami współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter oraz w formie komunikatów SMS i powiadomień Push w Aplikacji.

W każdej chwili masz możliwość bezpośredniego kontaktu z Nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na Nasz adres wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

Przechowujemy korespondencję z Tobą w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Tobą w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

Gdy kontaktujesz się z Nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji na Naszą działalność) możemy ponownie zwrócić się do Ciebie o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Ciebie, i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Ciebie interesują.

    

 1. BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, takie jak m.in.:

 1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

 2. certyfikat SSL na stronach Serwisu/Aplikacji, na którym podawane są Twoje dane,

 3. dostęp do konta w Aplikacji/Serwisu po podaniu loginu i hasła.    


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na Nasze albo/i Twoje prawa i obowiązki;

 2. rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Każdorazowo umieścimy w ramach Serwisu/Aplikacji informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Ciebie zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Ciebie zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia: 1 marca 2019 roku.

System/Aplikacja może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Namawiamy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych Naszych działań.